Excel rakamı yazıya çevirme – para tutarı rakama çevirme – TL yi yazıyla yazma

Öncelikle Ofis 2007, ofis 2010 ve üstü için

Görünüm sekmesinden
Makrolar
Makro Kaydet (bi isim verip geçiyoruz)
sonra alt+f8 e basıp düzenle diyoruz.

önce bu kodu yerleştiriyoruz.
KOD:
———————————————————————————————————-

Function tl_yaz(sayi)
On Error Resume Next
Dim deg(3), s(3), deger(2)
a = Array("", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz")
b = Array("", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", "Seksen", "Doksan")
c = Array("", "", "Bin", "Milyon", "Milyar", "Trilyon")
deger(1) = Int(sayi)
deger(2) = Round(sayi - deger(1), 2) * 100
If sayi = 0 Then son = "sıfır"
For g = 1 To 2
yazi = deger(g)
For d = 1 To Len(yazi) Step 3
e = e + 1
deg(1) = Mid(yazi, Len(yazi) - d - 1, 1)
deg(2) = Mid(yazi, Len(yazi) - d, 1)
deg(3) = Mid(yazi, Len(yazi) - d + 1, 1)
If deg(1) <> 0 Then s(1) = Replace(a(deg(1)) & "Yüz", "BirYüz", "Yüz")
s(2) = b(deg(2))
s(3) = a(deg(3)) & c(e)
If deg(1) + deg(2) + deg(3) = 0 Then s(3) = ""
son = s(1) & s(2) & s(3) & son
If Left(son, 6) = "BirBin" Then son = Replace(son, "BirBin", "Bin")
For f = 1 To 3
deg(f) = ""
s(f) = ""
Next: Next
If g = 1 And deger(1) <> 0 Then tl = son & " TürkLirası"
If g = 2 And deger(2) <> 0 Then kr = " " & son & " Kuruş"
son = ""
e = 0
Next
tl_yaz = tl & kr
End Function

———————————————————————————————————-

ekledikten sonra pencereyi kapatıyoruz

daha sonra bu kodla TL rakamla yazılı olan hücreyi belirtiyoruz. örnek olarak A1 yazdım, yazıya çevirmek istediğiniz hücre hangisi ise onu seçiniz.
Kod:
=tl_yaz(A1)

 

işte bu kadar.

basitcozum.com